Uw zoekresultaten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cobalt Box enerzijds en huurders (de Klant) die de opslagruimte gebruiken anderzijds. De overeenkomst valt niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten.

Artikel 2. Bestemming en gebruik
2.1 Cobalt Box verhuurt aan de Klant opslagruimte (Storage Unit) conform de bepalingen van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde Storage Unit een andere bestemming te geven. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant inzake de Storage Unit eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft. Cobalt Box zal bovendien inzake de gehuurde Storage Unit en/of de opslagen goederen hoe dan ook nooit fungeren als magazijnier, bewaker of bewaarnemer. Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden. De Klant zal Cobalt Box vergoeden en vrijwaren inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

2.2 De Klant zal de Storage Unit gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de Overeenkomst. De Storage Unit moet te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden zijn. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de Storage Unit. Het is de Klant niet toegestaan afval of Goederen (of stukken van Goederen) in of rond de Storage Unit achter te laten . De Klant zal in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval) verwijderingskosten met een minimum van 30 EUR/m3 .

2.3 De Klant bevestigt de Storage Unit te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat Klant verwacht ervan te maken. De Klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau alsook de toepasselijke reglementen. Cobalt Box verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

2.4 De Klant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een Storage Unit schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal Storage Units. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een Storage Unit en de aangegeven grootte in de Overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.

2.5 De Klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.6 De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de Storage Unit of die gebruik maken van de toegangscode van de Klant en elke verwijzing naar ‘Klant’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

2.7 De Klant is ertoe gehouden de Storage Unit op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere site gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bvb. geen lawaai van radio’s en andere toestellen, geen stof of geuren en lekkages). De Klant moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen

2.8  Het is de Klant NIET toegestaan:

 • de Storage Unit als werkplaats te gebruiken (met uitzondering van Storage Unit 1, 102 en 103)
 • handelsactiviteiten te voeren vanuit de Storage Unit,
 • de Storage Unit te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap,
 • de Storage Unit te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten, of belastingfraude,
 • zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cobalt Box elektrische apparaten of andere toestellen / diensten aan te sluiten in de Storage Unit ; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze trouwens bij afwezigheid van de Klant altijd uitgeschakeld staan,
 • in of op de Storage Unit vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cobalt Box.

 

2.9 Het is de klant  STRIKT VERBODEN in de Storage Unit  de volgende Goederen op te slaan te slaan (deze lijst is niet exhaustief):

 • juwelen, bont, kustvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde,
 • cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
 • elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft,
 • vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme,
 • afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
 • vuurwapens, springstoffen of munitie,
 • illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz…
 • chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
 • asbest en/of blauwleer,
 • (kunst) mest,
 • gasflessen en/of accu’s,
 • vuurwerk,
 • auto- en/of motorwrakken ; het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door Cobalt Box goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn
 • brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven),
 • alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals: – ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan, – oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren, – (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contacten neopreenlijm, – (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden, – schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf, – bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers, – irriterende stoffen en preparaten, – sensibiliserende stoffen en preparaten, – kankerverwekkende stoffen en preparaten, – mutagene stoffen en preparaten, – voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten, – milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper, – bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

 

2.10 Indien de Klant handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de Klant jegens Cobalt Box aansprakelijk voor alle schade die Cobalt Box hierdoor mocht lijden en stelt de Klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolgingen. De Klant neemt er nota van dat Cobalt Box de Goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Overeenkomst. 2.11 In het geval wordt vermoed dat de Klant in strijd handelt met deze Overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2 van dit document, dan heeft Cobalt Box het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de Storage Unit voor verificatie doeleinden (alle kosten ten laste van de Klant). Cobalt Box kan, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in kennis te stellen.

Artikel 3. Huurperiode 

Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1 maand, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimum periode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden geannuleerd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving die tenminste 15 dagen moet bedragen.

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing). Bij de ondertekening van de Overeenkomst moet de Klant (i) een eerste verschuldigde factuur betalen. In het geval dat de Klant zijn Storage Unit effectief in gebruik neemt na de 15de dag van een kalendermaand dan is de Klant bij ondertekening van de Overeenkomst tevens de huurprijs als ook de eventuele vergoedingen en kosten voor de volgende kalendermaand verschuldigd.

4.2 De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de Overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt Cobalt Box zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door Cobalt Box. Cobalt Box kan bij de ondertekening van de Overeenkomst aan de Klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijkwaardig aan 2 maanden huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. Cobalt Box kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien Cobalt Box het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan de moet de Klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door Cobalt Box nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.

4.3 De Klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs te betalen, binnen 3 dagen na factuurdatum.

4.4 De Klant erkent en gaat ermee akkoord, in geval van contractwijziging of contractopzegging alvorens de Storage Unit effectief in gebruik te nemen, aan Cobalt Box een vergoeding verschuldigd te zullen zijn die gelijk is aan de huurprijs voor een periode van 15 dagen

4.5 Cobalt Box mag (zodra het beschikt over het emailadres van de Klant), naar eigen goeddunken, voor de verrekening van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen. Daarnaast aanvaardt de Klant, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen Cobalt Box en de Klant.

4.6 Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen werd op de voorziene vervaldatum, dan mag Cobalt Box de Klant de toegang tot de Storage Unit ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Cobalt Box heeft tevens het recht de Klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: 20 EUR voor de eerste herinneringsbrief en 50 EUR voor iedere hieropvolgende herinnering, aanmaning of ingebrekestelling.

4.7 Indien een huurprijs of kost verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de voorziene vervaldatum dan verwerft Cobalt Box de volgende aanvullende rechten:

(a) de mogelijkheid tot het verbreken van het aangebrachte cilinderslot op de Storage Unit alsook tot het aanbrengen van een nieuw cilinderslot,

(b) de mogelijkheid, naar eigen goeddunken, de Goederen te verwijderen uit de Storage Unit teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,

(c) de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de Klant aan te rekenen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen / overdrachten met zich zouden meebrengen,

(d) de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,

(e) de mogelijkheid voor Cobalt Box de Goederen in de Opslag Unit als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze Goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.7 kunnen door Cobalt Box weerhouden worden ter kwijting van eventuele kosten van Cobalt Box naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan Cobalt Box uit hoofde van deze Overeenkomst.

4.8 De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de Storage Unit tot zekerheid dienen van Cobalt Box’s recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de Storage Unit tot een verlies van eigendom kan leiden. Klant erkent meer bepaald dat Cobalt Box, in haar hoedanigheid van verhuurster, een voorrecht geniet op alle goederen die worden bewaard in de Storage Unit, dit in toepassing van artikel 20,1° van de Hypotheekwet.

Artikel 5. Huishoudelijk Reglement

5.1 Klanten krijgen een persoonlijke code en sleutel die het hen mogelijk maakt het complex Self Storage Brasschaat binnen te komen. De Klanten dienen er zich altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de site Self Storage Brasschaat. Een toegangscode is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden. Mocht een Klant zijn/haar persoonlijke toegangscode vergeten zijn, dan moet deze persoonlijk een nieuwe toegangscode aanvragen bij Cobalt Box. Om veiligheidsredenen worden persoonlijke toegangscodes nooit medegedeeld via de telefoon, email of via SMS. De Storage Unit is toegankelijk voor de Klant 7/7 en 24/24. Bij verlies van de persoonlijke toegangssleutel dient een bedrag van 35 Euro te worden voldaan om een nieuw slot te verkrijgen.

Cobalt Box is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken, enz… die beletten dat de Klant de Storage Unit binnen kan komen /verlaten.

5.3 Elke Klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. (Nood)uitgangen zijn duidelijk gemarkeerd. Een Klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met Goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten.

5.4 De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van (a) een veilige snelheid of (b) 15 km/h.

Binnen de site Self Storage Brasschaat mogen kinderen nergens alleen achtergelaten worden. Goederen in de Storage Unit moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de muren. Cobalt Box is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels / schade door of aan de Goederen. Cobalt Box heeft geen enkele verplichting om Goederen voor de Klant in ontvangst te nemen.

Artikel 6. Storage Unit en beschikbaarheid van de Storage Unit 

6.1 Ten laatste op het ogenblik van of (i) de startdatum van de Overeenkomst, of (ii) het feitelijk in gebruik nemen van de Storage Unit, wordt de Storage Unit opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en perfect schoon.

6.2 Cobalt Box heeft altijd het recht om de Klant een andere Storage Unit van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengt.

6.3 Als er geen Storage Unit van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het ingebruiknemen van de Storage Unit, dan heeft Cobalt Box de keuze (i) de Klant een Storage Unit van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de Klant of (ii) de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Storage Unit van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de klant uit hoofde van Overeenkomst opgeschort tot de Storage Unit beschikbaar is en de Klant is geen huurgelden en kosten verschuldigd tot op de dag dat de Storage Unit effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de Klant in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. Cobalt Box is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de Klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een Storage Unit.

6.4 De Klant is niet gerechtigd tot het exclusieve bezit van een Storage Unit. Cobalt Box heeft te allen tijde het recht een alternatieve Storage Unit voor te stellen alsook het recht de Klant te vragen de Goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve Storage Unit, mits een voorafgaande verwittiging van tenminste 14 dagen hieromtrent.

Artikel 7. Verbod op onderhuur en overdracht

7.1 Het is de Klant niet toegelaten de Storage Unit geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

7.2 Het voordeel van de Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de Overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Cobalt Box. Het recht om de Storage Unit te bezetten kan enkel door de Klant uitgeoefend worden.

Artikel 8. Bepaling van de aansprakelijkheden

8.1 Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de Storage Unit wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen. Cobalt Box is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal Cobalt Box aansprakelijk zijn voor enige andere goederenschade of economisch verlies van de Klant. Cobalt Box geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de site Self Storage Brasschaat of de Storage Unit. Cobalt Box zal de Goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst. Cobalt Box aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de Klant indien de opslag van de Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

8.2 In geval zij hierom gevraagd wordt zal Cobalt Box altijd inspecties of controles in de Storage Unit van nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties toelaten. Cobalt Box zal de Klant hieromtrent niet inlichten en zij zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze overheden of instanties. Cobalt Box is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Er is bijgevolg (zonder enige beperking) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen Goederen en/of sloten en aangebrachte installaties. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die Cobalt Box zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.

8.3 De Klant zal Cobalt Box, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die Cobalt Box lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Storage Unit waaronder zonder beperking alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het misbruik van een Storage Unit door de Klant.

8.4 Cobalt Box is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de Klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere Klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de Storage Unit veroorzaakt door derden.

8.5 De Klant gaat ermee akkoord dat gegeven (a) de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de Goederen te beschermen, (b) het feit dat Cobalt Box geen initiatieven neemt om het gebruik door de Klant van de Storage Unit te controleren, (c) het feit dat Cobalt Box niet in de mogelijkheid verkeerd om het risico van Klant correct in te schatten, en (d) het potentieel grote verschil tussen de door Klant betaalde huurgelden/kosten en de schade die Klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 8 billijk en redelijk zijn.

Artikel 9. Verplichting tot verzekering

Cobalt Box voorziet afstand van verhaal ten opzichte van Klant in de brandpolis van het gebouw.

Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade en/of diefstal binnen het kader van een brandverzekering teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van grove nalatigheid door Cobalt Box) voor het risico en de rekening van Klant zijn.
De Klant zal Cobalt Box, Cobalt Box’s verzekeraars en contractuele partners altijd vrijwaren van en beschermen tegen eventuele verhaalsaanspraken door zijn/haar verzekeraars.

Artikel 10. Onderhoud en herstellingen

10.1 Cobalt Box heeft te allen tijde toegang tot de Storage Unit teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, herpartitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.

10.2 Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de Storage Unit leveren geen gebrek in hoofde van Cobalt Box op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de Storage Unit beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat Cobalt Box toegang krijgt tot de Storage Unit. De klant zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en Cobalt Box daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

10.3 De Klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de Storage Unit of de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van derden of Cobalt Box’s eigendom, is Cobalt Box te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de Klant. De Klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen de 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.

10.4 In het geval dat Cobalt Box toegang nodig heeft tot de Storage Unit of indien de Goederen vanuit de Storage Unit dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal Cobalt Box de Klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal Cobalt Box aan de Klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere Storage Unit. Indien de Klant nalaat dit te doen kan Cobalt Box de Storage Unit betreden teneinde de Goederen, met de nodige zorg maar op risico van de Klant, zelf naar een andere Storage Unit te verplaatsen.

Artikel 11. Toegang vanwege Cobalt Box en/of derden

11.1 In principe zullen Cobalt Box en haar medewerkers de Storage Unit pas betreden met voorafgaande toestemming van de Klant.

11.2 Echter in noodgevallen zijn Cobalt Box en haar medewerkers gerechtigd ook zonder toestemming van de Klant of waarschuwing aan de Klant de Storage Unit te betreden (zo nodig door middel van openbreking).

11.3 Bovendien heeft Cobalt Box op verzoek van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de Storage Unit.

11.4 Cobalt Box en haar medewerkers hebben tevens het recht zonder toestemming de Storage Unit te betreden en de Klant de toegang tot de Storage Unit te ontzeggen indien de Klant (één van) zijn/haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer Cobalt Box vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Meer in het bijzonder heeft Cobalt Box het recht de Klant de toegang tot de Storage Unit te ontzeggen en de Storage Unit te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.

11.5 Na de Storage Unit te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11 heeft Cobalt Box het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen Goederen op te stellen.

11.6 Cobalt Box is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de Storage Unit te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de Storage Unit door Cobalt Box en/of deze overheden en instanties aanvaardt Cobalt Box geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 12. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

12.1 In het geval dat de Klant: (a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of (b) nalaat zijn/haar verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of (c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt Cobalt Box het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Cobalt Box gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant.

12.2 In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de Storage Unit moeten verwijderen binnen de 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de Klant nalaat hiertoe over te gaan, zal Cobalt Box toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

12.3 De Klant zal alle door Cobalt Box daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met incasso en het naleven van de Overeenkomst vergoeden, met een minimum van 250 EUR voor bedragen tot 1.000 EUR te verhogen met 100 EUR voor elk veelvoud van 500 EUR boven de 1.000 EUR.

Artikel 13. Einde Overeenkomst

13.1 Bij het einde van de Overeenkomst is de Klant verplicht de Storage Unit aan Cobalt Box perfect schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de Overeenkomst terug te leveren (een en ander met inachtname van normale slijtage). Indien de Klant hieromtrent in gebreke blijft, zal de Klant de door Cobalt Box gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.

13.2 De Klant moet alle Goederen uit de Storage Unit verwijderen.

13.3 Alle Goederen die de Klant na beëindiging van de Overeenkomst in de Storage Unit achterlaat, worden geacht door de Klant hetzij om niet aan Cobalt Box te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan (res derelicta), zulks ter keuze van Cobalt Box. De achtergelaten Goederen en zaken zullen door Cobalt Box op kosten van de Klant verwijderd worden (met een minimum van 30 EUR/m3 ). De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze Goederen. Cobalt Box wordt hierbij volledig gemachtigd door de Klant om diens Goederen eventueel te verkopen.

Artikel 14. Mededelingen, adreswijziging

14.1 Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag Cobalt Box, naar eigen goeddunken, alle mededelingen of communicaties aan de Klant richten hetzij per post (op het adres vermeld in de Overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de Klant medegedeeld werd).

14.2 De Klant moet Cobalt Box schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van zijn/haar postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

Artikel 15. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

15.1 De door de Klant verstrekte gegevens zullen in Cobalt Box’s gegevensbestanden opgenomen worden en zullen Cobalt Box’s eigendom worden.

15.2 De gegevens van Klant zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.

15.3 De Klant heeft een recht van inzage inzake zijn/haar klantgegevens opgenomen in Cobalt Box’s gegevensbestanden en kan desnoods vragen dat de informatie gecorrigeerd wordt.

15.4 De gegevens van Klant zullen gebruikt worden in het kader van de opvolging klantenadministratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren en/of elektronische) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van Cobalt Box.

15.5 Teneinde de kwaliteit van de dienstverlening naar de klant toe te optimaliseren kunnen telefoongesprekken tussen Cobalt Box en de klant opgenomen worden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbanken waar de Storage Unit gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Cobalt Box om beroep te doen op een andere Rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.

16.2 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de Storage Unit gevestigd is.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

17.2 De Klant begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden en de Klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn hetzij onder de vorm van een papieren exemplaar hetzij on-line via de website van Cobalt Box. Cobalt Box is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen (de Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of Cobalt Box’s website). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van Cobalt Box werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van Cobalt Box. De Klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de Klant binnen de voormelde 30 dagen periode Cobalt Box er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (evenwel met inachtname van een opzegtermijn van 15 dagen).

17.3 Alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk te zijn, wanneer de Klant bestaat uit 2 of meer personen.

 • Contact